Опрема

  • Покрај другите решенија, Бинокулар Ви нуди и комплетни решенија за сигурносни системи односно инсталација, одржување и консултации за истите.  Истите опфаќаат видео надзор, алармни системи, контрола на пристап и евиденција на работно време. Нашиот кадар е обучен за одржување и инсталација на сите производи кои ги нуди пазарот.