Опрема

  • Електро инсталација

    Бинокулар во оваа област Ви нуди детално планирање на потребната инсталација, заземјување, заштитата од пренапони, проектирање на разводни ормари, исцртување и лабелирање на каблирањето и интерграција на уреди за непрекинато напојување.

    Нашата понуда се однесува на производи од реномирани производители и тоа: ормари, кабли, осигурувачи, склопки, преклопки, канали, утичници како и инсталација на истите.