Опрема

  • Во текот на градбата, а посебно во експлоатациониот период потребно е да се врши постојано набљудување на браната со цел да се има постојан увид во нејзината состојба. Преку  мерењето и следењето на однесувањето на браната со помош на одделни инструменти, се контролира дали одделните елементи работат правилно.

    Бинокулар врши монтажа на оскултационата опрема за браната, како и понатамошно следење и мерење на однесувањето на браната